1) O NAS

 

1. Firma WBZ GROUP r.s. z siedzibą w Łodzi jest twórcą i właścicielem praw serwisu internetowego kupię-sprzedam.pl uprawnionym do dysponowania jego zasobami.

2. kupię-sprzedam.pl jest serwisem reklamowo-ogłoszeniowym.

 

2) ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin dotyczy:

a) korzystania ze wszystkich serwisów internetowych prowadzonych przez firmę WBZ GROUP r.s.

b) praw i obowiązków

c) procedur zamieszczania ogłoszeń

2.Internetowe serwisy WBZ GROUP r.s. zawierają:

a) ogłoszenia kupna

b) ogłoszenia sprzedaży

c) reklamy

d) ogłoszenia rekrutacyjne

e) sklepy internetowe

3. Wszystkie adresy serwisów internetowych dostępne są na stronie internetowej firmy WBZ GROUP r.s.

4. Wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej danego serwisu uruchamia procedurę realizacji usługi i jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Złożenie zlecenia nie zobowiązuje jednoznacznie żaden z serwisów do przyjęcia i realizacji danego zgłoszenia.

6. Każde zgłoszenie przechodzi przez proces weryfikacji i po pozytywnym zweryfikowaniu i naszej akceptacji zostaje przyjęte do realizacji.

7.Publikacja ogłoszenia w serwisie rozpoczyna się od dnia następnego po uprzedniej aktywacji (nie dotyczy ogłoszeń objętych promocją /bezpłatnych/).

8. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej.

9. Użytkownik zobowiązany jest by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna oraz zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, nie naruszała norm etyczno-moralnych, oraz nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich.

10. Zlecający oświadcza, iż jest właścicielem praw autorskich i autorem wszystkich elementów danego ogłoszenia, oraz wystawionego w tym ogłoszeniu towaru, usługi lub ogłoszenia rekrutacyjnego.

11. Zlecający upoważnia firmę WBZ GROUP r.s. do dysponowania wszystkimi elementami danego ogłoszenia (przede wszystkim elementami graficznymi) w celu realizacji usługi i wykorzystywania ich we wszystkich serwisach internetowych prowadzonych w ramach danego portalu.

12. Zabrania się w treści ogłoszenia umieszczania w jakiejkolwiek formie promocji innych serwisów internetowych bez naszej akceptacji.

13. Zastrzegamy sobie prawo do emisji danego ogłoszenia dodatkowo na innych wybranych przez nas serwisach internetowych prowadzonych w ramach danego portalu.

14. Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia danego ogłoszenia do innej kategorii w przypadku gdy treść danego ogłoszenia nie odpowiada danej kategorii.

15. Zabrania się podmiotom trzecim kopiowania lub powielania treści ogłoszenia, grafiki lub innych elementów ogłoszenia. W przypadku stwierdzenia takiego faktu zlecający upoważnia firmę WBZ GROUP r.s. do wszystkich czynności prawnych jako stronę reprezentującą właściciela ogłoszenia, oraz praw autorskich.

16. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia danego ogłoszenia z serwisu lub serwisów w przypadku powzięcia stosownej informacji urzędowej o naruszeniu przepisów prawa, lub stwierdzeniu faktu łamania przepisów niniejszego regulaminu. W takim przypadku nie należy się użytkownikowi zwrot uiszczonej opłaty, ani żadne inne odrębne odszkodowanie.

17. Wysyłając elektroniczny formularz zgłoszeniowy zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wraz ze wszystkimi załącznikami) w celu realizacji usługi przez firmę WBZ GROUP r.s., oraz każdy inny podmiot współpracujący z serwisem.

18. Zlecający którego ogłoszenie jest objęte promocją (bezpłatne) nie ma żadnych praw do dochodzenia jakichkolwiek odszkodowań ze strony firmy WBZ GROUP r.s. niezależnie od powstałych sytuacji podczas realizacji zlecenia.

19. Regulamin niniejszy może być w każdej chwili jednostronnie zmieniany przez właściciela serwisu w całości lub części.

20. Wszystkie zmiany w niniejszym regulaminie obowiązują z chwilą ich publikacji w serwisie internetowym przez co użytkownik jest zobowiązany do systematycznego zapoznawania się z regulaminem.

21. Korzystanie z serwisu kupię-sprzedam.pl oznacza akceptację REGULAMINU.

 

3) ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej tzn. wszystkie pola formularza muszą być wypełnione zgodnie z przeznaczeniem.

2. W przypadku niewypełnienia wszystkich pól formularza, formularz automatycznie powiadomi użytkownika, które pola są wymagane i przerwie proces wysyłania oczekując na uzupełnienie tych danych.

3. W przypadki błędnie wypełnionych niektórych pól formularza również formularz zgłoszeniowy powiadomi użytkownika o błędnie zastosowanym formacie danych przerywając proces wysyłania zgłoszenia i oczekując na poprawienie tych danych.

 

4) MODYFIKACJA I USUWANIE OGŁOSZEŃ

1. Każde ogłoszenie w serwisie można modyfikować, usuwać lub wydłużać czas publikacji.

2. Modyfikacja ogłoszenia nie może polegać na zastępowaniu poprzedniego ogłoszenia nowym ogłoszeniem.

3. Użytkownik może w każdej chwili skrócić czas emisji ogłoszenia, lub całkowicie je usunąć.

 

5) PŁATNOŚCI

1. Płatności za umieszczenie ogłoszenia w serwisie internetowym pobierane są z góry.

2. Opłaty pobierane są za każdy rozpoczęty okres emisji ogłoszenia w serwisie.

3. Ceny podane w formularzach zgłoszeniowych są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa.

4. Skrócenie czasu emisji ogłoszenia lub całkowite usunięcie z serwisu nie upoważnia użytkownika do roszczeń zwrotu części wniesionej opłaty za okres w którym ogłoszenie nie było publikowane.

5. Aktywacja ogłoszenia odbywa się dopiero po stwierdzeniu faktu dokonania płatności przez zlecającego (po uznaniu rachunku bankowego).

6. Płatności można dokonać na kilka sposobów:

a) wysłanie sms-a na numer specjalny

b) przelew bankowy

c) drogą pocztową

7 Wszystkie dane dotyczące ogłoszenia i sposobów płatności przesyłane są na konto e-mail zleceniodawcy podane przy rejestracji.

8. Wysokość opłat podana w formularzu zgłoszeniowym jest różna w zależności od serwisu, czasu emisji oraz dodatkowych usług.

9. Wydłużenie okresu publikacji ogłoszenia odbywa się na tych samych zasadach co umieszczenie nowego ogłoszenia dotyczące części płatności.

10. Oryginał faktury VAT można otrzymać na prośbę zlecającego, standardowo wysyłamy elektroniczną wersję faktury VAT na konto pocztowe zleceniodawcy. Użytkownik upoważnia firmę WBZ GROUP r.s. do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

 

6) REKLAMACJE

1. Reklamacje prosimy zgłaszać w pierwszej kolejności drogą elektroniczną na adres biuro@kupię-sprzedam.pl.

2. Reklamacje rozpatrujemy do 14 dni.

3. W przypadku stwierdzenia nadużyć prosimy o natychmiastowe powiadomienie firmy WBZ GROUP r.s. na adres email: biuro@kupię-sprzedam.pl

 

7) ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Podmiot prowadzący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z serwisów leżące po stronie dostawców sygnału internetowego.

2. Z przyczyn niemożności wykonania zlecenia leżące po stronie firmy WBZ GROUP r.s. zastrzegamy sobie prawo do:

a) wydłużenia czasu emisji ogłoszenia o okres w którym ogłoszenie nie było publikowane

b) odstąpienia od umowy i zwrot wpłaconych należności pomniejszonych o czas wykonanej usługi

c) zastąpienia danego ogłoszenia innym ogłoszeniem

3. Modernizacja sprzętu, aktualizacja oprogramowania i inne czynności związane z konserwacją i naprawami nie jest uznawana jako niemożność wykonania usługi. Czynności te wykonywane będą we wczesnych godzinach rannych.

4. Wszelkie działania użytkowników mające na celu utrudnianie korzystania z serwisu, całkowicie uniemożliwienie korzystania lub mające za cel negatywny wpływ na wizerunek firmy oraz podważenie dobrego imienia firmy WBZ GROUP r.s. uznawane będzie za działanie niezgodne z przepisami prawa i regulaminem. Działanie takie będzie ścigane drogą oficjalną. Za utrudnienia w korzystaniu z serwisu z w/w przyczyn nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

5. Wszelką odpowiedzialność za treść ogłoszenia, jego prawdziwość, zgodność z przepisami prawa, prawami autorskimi oraz wynikłe z tego tytułu następstwami ponosi użytkownik zlecający umieszczenie ogłoszenia.

6. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci przeciwko podmiotowi prowadzącemu serwis internetowy z roszczeniami o naruszenie przepisów prawa, norm moralno-etycznych, niniejszego regulaminu lub każdych innych roszczeń będących następstwem umieszczonego ogłoszenia przez użytkownika/zleceniodawcę, użytkownik ( autor ogłoszenia ) zobowiązany jest przystąpić do sporu, naprawić wszelkie szkody moralno-finansowe powstałe przez opublikowanie danego ogłoszenia, oraz oczyścić dobre imię wszystkich poszkodowanych.

 

Pozdrawiamy

Zespół serwisu Kupię-Sprzedam.pl